Root Catalog / สินค้าแนะนำ
NEW!
ISO9001 Req.
ISO9001 Requirement

ISO9001 Requirement ข้อกำหนด ISO9001

 

 

สิ่งสำคัญจำเป็นที่สุดสำหรับทุกระบบคือการรู้และเข้าใจตัวมาตรฐาน นั่นหมายถึงการเข้าใจในตัวข้อกำหนดของระบบอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่สมบูรณ์ ในการดำเนินระบบ ความรู้ความเข้าใจในตัวมาตรฐานนี้นอกจากเพื่อปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรแล้ว ยังเป็นข้อมูลในการชี้แจงให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้เข้าใจ  หลักสูตรนี้จึง มุ่งเน้นการให้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญของข้อกำหนด รวมทั้งการอภิปรายร่วมกันในกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถกำหนดกรอบแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไปได้ เหมาะสมอย่างยิ่งกับทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินระบบ เช่น QMR หรือ ฝ่าย QM/QA/QC เป็นต้น    

 


NEW!
ISO9001 IQA
ISO9001 Internal Quality Audit

ISO9001 Internal Quality Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

ระบบการบริหารจัดการที่สำคัญของโลกจะมีข้อกำหนดที่สำคัญมากที่จะขาดไม่ได้เด็ดขาดคือเรื่องของการตรวจติดตามภายใน เพราะทุกมาตรฐานต้องมีการเฝ้าติดตามและตรวจวัดกระบวนการโดยสม่ำเสมอ  องค์กรที่จัดทำระบบจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการตรวจสอบและรักษาสภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการปัจจุบันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้จริง

 

 


KPI Setting & Effect
In-house Training KPI Setting & Effectiveness

 

KPI Setting & Effectiveness

 

KPI (Key Performance Indicators) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้ปฏิบัติไป   ดังนั้นหลักในการตั้ง KPI จึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็น ตั้งอย่างไรจึงจะเป็นการ Deploy นโยบายออกมาเป็น KPI แต่ละระดับ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมาย ถ้าตั้งไม่ดี ตั้งไม่ถูกต้อง จึงมีผลต่อองค์กรอย่างมาก และเมื่อจัดตั้ง KPI แล้วเสร็จก็ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์การจะต้องมีความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ KPI เพราะถ้าหากเรามีความเข้าใจ และได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 


ISO14001 IQA
In-house Training ISO14001 Internal Audit

ISO14001 Internal Audit

ระบบ การบริหารจัดการที่สำคัญของโลกจะมีข้อกำหนดที่สำคัญมากที่จะขาดไม่ได้เด็ด ขาดคือเรื่องของการตรวจติดตามภายใน เพราะทุกมาตรฐานต้องมีการเฝ้าติดตามและตรวจวัดกระบวนการโดยสม่ำเสมอ  องค์กร ที่จัดทำระบบจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการตรวจสอบและรักษา สภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการปัจจุบันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้ จริง

 


FMEA
In-house Training FMEA

 

 

Failure Mode and Effects Analysis : FMEA  

 

การจะป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาทั้งในแง่ของโอกาสและชนิดของปัญหาที่เกิด เราควรจะมีระบบที่จะช่วยคัดเลือกปัญหามาแก้และป้องกันตามลำดับความสำคัญการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ (Process Failure Mode and Effect Analysis) เป็นเทคนิคที่สำคัญในการช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมข้อบกพร่องจากกระบวนการสามารถแยกแยะแนวโน้มสาเหตุได้อย่างเป็นระบบ เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการที่สมบูรณ์แบบจนถึงมือลูกค้า

 


ISO 14001:2004
ISO 14001 Requirement

ISO14001 Basic & Requirement

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ที่ใช้เป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ดังนั้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นระบบที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ คือ การวางแผน (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Doing) การตรวจสอบ (Checking) และการ ทบทวน (Action)


            ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 จึงเป็นมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม เนื่องจากการดำเนินการของระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถวางนโยบายและวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด กฎระเบียบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการทำงานอื่น ๆ ได้


ติดต่อสอบถาม