Root Catalog / สินค้ายอดนิยม
NEW!
ISO9001 QA
ISO9001 Quality Awareness จิตสำนึกด้านคุณภาพ

ISO9001 Quality Awareness จิตสำนึกด้านคุณภาพ

 

 

ทำอย่างไรพนักงานจึงจะเข้าใจถึงความสำคัญของคำว่่าคุณภาพ พนักงานจะมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดความบกพร่อง อาจเกิดได้จากสาเหตุที่หลากหลาย แต่สาเหตุหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อการเกิดความบกพร่องเหล่านี้คือ การขาดความเข้าใจในเรื่องของคุณภาพของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเข้าใจว่า คุณภาพเป็นเรื่องของฝ่ายคุณภาพ (ซึ่งอาจถูกเรียกว่า QC หรือ QA) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นในขณะทำการผลิต ดังนั้นจึงหมายความได้ว่าคุณภาพเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการผลิตทั้งหมด แต่จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างไร พนักงานทุกระดับจะมีส่วนร่วมในเรื่องคุณภาพได้อย่างไร และ ISO9001 เกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้างจิตสำนึกนี้ หลักสูตรนี้บอกคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ

 

  

 

 


NEW!
ISO9001 Basic
ISO9001 Basic- พื้นฐานระบบบริหารคุณภาพ

ISO9001 Basic- พื้นฐานระบบบริหารคุณภาพ

 

 

ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบันหลายๆ องค์กรจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเองอย่างมาก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และที่สำคัญ คือ ต้องสามารถตอบสนอง ความต้องการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้มากที่สุด ทำให้ธุรกิจตนดำรงอยู่ได้ และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันแล้วว่า ISO 9001 : 2008 เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าองค์กรมากขึ้น โดยมาตรฐานดังกล่าวนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าด้านการผลิต หรือบริการ และไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ก็ตามหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการให้ความเข้าใจพื้นฐานในภาพรวมของหลักการ การบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management System) ทั้งด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focused Management) และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 รวมทั้งการอภิปรายร่วมกันในกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถกำหนดกรอบแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไปได้ 

 

 


NEW!
ISO9001 Req.
ISO9001 Requirement

ISO9001 Requirement ข้อกำหนด ISO9001

 

 

สิ่งสำคัญจำเป็นที่สุดสำหรับทุกระบบคือการรู้และเข้าใจตัวมาตรฐาน นั่นหมายถึงการเข้าใจในตัวข้อกำหนดของระบบอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่สมบูรณ์ ในการดำเนินระบบ ความรู้ความเข้าใจในตัวมาตรฐานนี้นอกจากเพื่อปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรแล้ว ยังเป็นข้อมูลในการชี้แจงให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้เข้าใจ  หลักสูตรนี้จึง มุ่งเน้นการให้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญของข้อกำหนด รวมทั้งการอภิปรายร่วมกันในกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถกำหนดกรอบแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไปได้ เหมาะสมอย่างยิ่งกับทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินระบบ เช่น QMR หรือ ฝ่าย QM/QA/QC เป็นต้น    

 


NEW!
ISO9001 IQA
ISO9001 Internal Quality Audit

ISO9001 Internal Quality Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

ระบบการบริหารจัดการที่สำคัญของโลกจะมีข้อกำหนดที่สำคัญมากที่จะขาดไม่ได้เด็ดขาดคือเรื่องของการตรวจติดตามภายใน เพราะทุกมาตรฐานต้องมีการเฝ้าติดตามและตรวจวัดกระบวนการโดยสม่ำเสมอ  องค์กรที่จัดทำระบบจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการตรวจสอบและรักษาสภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการปัจจุบันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้จริง

 

 


ISO14001 IQA
In-house Training ISO14001 Internal Audit

ISO14001 Internal Audit

ระบบ การบริหารจัดการที่สำคัญของโลกจะมีข้อกำหนดที่สำคัญมากที่จะขาดไม่ได้เด็ด ขาดคือเรื่องของการตรวจติดตามภายใน เพราะทุกมาตรฐานต้องมีการเฝ้าติดตามและตรวจวัดกระบวนการโดยสม่ำเสมอ  องค์กร ที่จัดทำระบบจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการตรวจสอบและรักษา สภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการปัจจุบันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้ จริง

 


ISO 14001:2004
ISO 14001 Requirement

ISO14001 Basic & Requirement

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ที่ใช้เป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ดังนั้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นระบบที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ คือ การวางแผน (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Doing) การตรวจสอบ (Checking) และการ ทบทวน (Action)


            ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 จึงเป็นมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม เนื่องจากการดำเนินการของระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถวางนโยบายและวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด กฎระเบียบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการทำงานอื่น ๆ ได้


ติดต่อสอบถาม
IATF16949
IATF16949 Requirement

IATF16949 Requirement

การตีความข้อกำหนด ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย หลายองค๋กรมีการติดต่อซื้อ-ขายสินค้า ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายราย โอกาสในธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือการได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ หากองค์กรได้รับการรับรอง โอกาสในการซื้อ-ขายย่อมมีมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นยังสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และการบริหารจัดการด้านคุณภาพที่ดีภายในองค์กร

 


ติดต่อสอบถามราคาค่ะ