Root Catalog / สินค้ามาใหม่ล่าสุด
NEW!
TM VDA6.3
TM VDA6.3
none

NEW!
ISO9001 QA
ISO9001 Quality Awareness จิตสำนึกด้านคุณภาพ

ISO9001 Quality Awareness จิตสำนึกด้านคุณภาพ

 

 

ทำอย่างไรพนักงานจึงจะเข้าใจถึงความสำคัญของคำว่่าคุณภาพ พนักงานจะมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดความบกพร่อง อาจเกิดได้จากสาเหตุที่หลากหลาย แต่สาเหตุหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อการเกิดความบกพร่องเหล่านี้คือ การขาดความเข้าใจในเรื่องของคุณภาพของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเข้าใจว่า คุณภาพเป็นเรื่องของฝ่ายคุณภาพ (ซึ่งอาจถูกเรียกว่า QC หรือ QA) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นในขณะทำการผลิต ดังนั้นจึงหมายความได้ว่าคุณภาพเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการผลิตทั้งหมด แต่จะทำให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างไร พนักงานทุกระดับจะมีส่วนร่วมในเรื่องคุณภาพได้อย่างไร และ ISO9001 เกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้างจิตสำนึกนี้ หลักสูตรนี้บอกคุณได้อย่างแน่นอนค่ะ

 

  

 

 


NEW!
ISO9001 Basic
ISO9001 Basic- พื้นฐานระบบบริหารคุณภาพ

ISO9001 Basic- พื้นฐานระบบบริหารคุณภาพ

 

 

ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบันหลายๆ องค์กรจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเองอย่างมาก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และที่สำคัญ คือ ต้องสามารถตอบสนอง ความต้องการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้มากที่สุด ทำให้ธุรกิจตนดำรงอยู่ได้ และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันแล้วว่า ISO 9001 : 2008 เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าองค์กรมากขึ้น โดยมาตรฐานดังกล่าวนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าด้านการผลิต หรือบริการ และไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ก็ตามหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการให้ความเข้าใจพื้นฐานในภาพรวมของหลักการ การบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management System) ทั้งด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focused Management) และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 รวมทั้งการอภิปรายร่วมกันในกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถกำหนดกรอบแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไปได้ 

 

 


NEW!
ISO9001 Req.
ISO9001 Requirement

ISO9001 Requirement ข้อกำหนด ISO9001

 

 

สิ่งสำคัญจำเป็นที่สุดสำหรับทุกระบบคือการรู้และเข้าใจตัวมาตรฐาน นั่นหมายถึงการเข้าใจในตัวข้อกำหนดของระบบอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่สมบูรณ์ ในการดำเนินระบบ ความรู้ความเข้าใจในตัวมาตรฐานนี้นอกจากเพื่อปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรแล้ว ยังเป็นข้อมูลในการชี้แจงให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้เข้าใจ  หลักสูตรนี้จึง มุ่งเน้นการให้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญของข้อกำหนด รวมทั้งการอภิปรายร่วมกันในกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถกำหนดกรอบแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไปได้ เหมาะสมอย่างยิ่งกับทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินระบบ เช่น QMR หรือ ฝ่าย QM/QA/QC เป็นต้น    

 


NEW!
ISO9001 IQA
ISO9001 Internal Quality Audit

ISO9001 Internal Quality Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

 

ระบบการบริหารจัดการที่สำคัญของโลกจะมีข้อกำหนดที่สำคัญมากที่จะขาดไม่ได้เด็ดขาดคือเรื่องของการตรวจติดตามภายใน เพราะทุกมาตรฐานต้องมีการเฝ้าติดตามและตรวจวัดกระบวนการโดยสม่ำเสมอ  องค์กรที่จัดทำระบบจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการตรวจสอบและรักษาสภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการปัจจุบันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้จริง

 

 


NEW!
System Maintain
System Maintain รับหน้าที่การดูแลรักษาระบบ

 

System Maintain Service 

เพื่อให้ระบบเดินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนด้านแรงงาน บ่อยครั้งที่ทำเพียงในนามแต่ขาดความเข้าใจในระบบอย่างเต็มที่ พนักงานที่รับภาระมาก็อาจจะงานล้นมือ ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง ระบบไม่ต่อเนื่อง หรือขาดความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ ระบบล้มเหลว ก็ส่งผลกระทบต่อองค์กร

•        Internal Audit  Service   หลาย ๆ องค์การที่ประสบปัญหาการทำ Internal Audit ไม่มีประสิทธิภาพ, Auditor ไม่พอ, ขาดความรู้, ขาดประสบการณ์, งานเยอะ ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการรักษาระบบมากมาย และไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ จากผลการ Audit ที่มาจากความไม่พร้อมเหล่านี้ เรารับดำเนินการ Internal Audit ให้ โดยที่ท่านไม่ต้องวุ่นวาย หรือ เป็นห่วงว่ากระบวนการนี้จะไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปข้อมูลแน่นใช้สำหรับปรับปรุงภายในต่อยอดได้ทันที

•        Management Review Service  รับดำเนินการวางระบบการประชุมเพื่อให้การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ลดความสูญเปล่า ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ครบทุกหัวข้อทุกวาระการประชุม มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและดำเนินการติดตามต่อเนื่องได้จริง

 •       Corrective & Preventive Action Service ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่องค์กรได้รับทั้งจากการตรวจติดตามภายในและภายนอก เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ตลอดจนการขยายผลเพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ ทั้งยังสามารถป้องกันประเด็นที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้อีกด้วย


 

System Maintain Service.

 

  • Internal Audit Service. Many person suffer from the Internal Audit makes this process inefficient. We undertake Internal Audit provided by the person not to be confused or concerned that this process is inefficient.
  • Management Review Service  Establish the management review meeting for your organizer. For increase efficiency & effectiveness, reduce loss time and follow the international standard. Result of this meeting clearly and can follow up for continual improvement. 
  • Corrective & Preventive Action Service. Problem Solving for internal and external problem. Strongly for correction, corrective action and preventive action. Root Cause analysis and horizontal impact to all similar process or product. Preventive action before the problem occur.