Root Catalog / TM : In-House Training ISO 14001
1
ISO14001 IQA
In-house Training ISO14001 Internal Audit

ISO14001 Internal Audit

ระบบ การบริหารจัดการที่สำคัญของโลกจะมีข้อกำหนดที่สำคัญมากที่จะขาดไม่ได้เด็ด ขาดคือเรื่องของการตรวจติดตามภายใน เพราะทุกมาตรฐานต้องมีการเฝ้าติดตามและตรวจวัดกระบวนการโดยสม่ำเสมอ  องค์กร ที่จัดทำระบบจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการตรวจสอบและรักษา สภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการปัจจุบันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างแท้ จริง

 


ISO14001 Aspects
In-house Training ISO14001 Aspects & Impact
ISO14001 Aspects & Impact
โดยข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบุให้องค์กรต้องบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและต้องควบคุมประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ (Significant aspects) ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่องค์กรหลายแห่งมักจะประสบปัญหาว่าจะบ่งชี้ Significant aspects เหล่านี้อย่างไรให้ถูกต้อง บางองค์กรสามารถบ่งชี้ได้แต่ไม่นำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามข้อกำหนดที่ 4.3.3 และการจัดทำแผนการจัดการ ตามข้อที่ 4.3.4 อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผลให้ตกประเด็นสำคัญของการป้องกันปัญหามลภาวะ (Pollution Prevention)
หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายข้อกำหนด หลักการบ่งชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดลำดับ Significant aspects  ตลอดจนการเฃื่อมโยงไปสู่ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนด ISO 14001

ISO 14001:2004
ISO 14001 Requirement

ISO14001 Basic & Requirement

ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ที่ใช้เป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ดังนั้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงเป็นระบบที่มีโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการ ภายใต้หลักเกณฑ์ คือ การวางแผน (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ (Doing) การตรวจสอบ (Checking) และการ ทบทวน (Action)


            ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 จึงเป็นมาตรฐานสากลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม เนื่องจากการดำเนินการของระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถวางนโยบายและวัตถุประสงค์ ข้อกำหนด กฎระเบียบต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์กรสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการทำงานอื่น ๆ ได้


ติดต่อสอบถาม
1