Root Catalog / TM : In-House Training Quality & Productivity
1
2
>
Problem Solving & CA
In-house Training Problem Solving & Corrective Act

 

Problem Solving & Corrective Action

 

เทคนิคการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพอย่างตรงจุดตรงประเด็น ถือเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน ทำอย่างไรจึงจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องของข้อร้องเรียนด้านคุณภาพต่าง ๆ การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงและการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและที่สำคัญที่สุดต้องยั่งยืนและไม่เกิดซ้ำ จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับปัญหา มาตรการปรับปรุงแก้ไขปัญหารูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีการวัดผลหลังการแก้ไข และการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก หลักสูตรนี้จึงถือเป็นความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กร

 


Visual Control
In-house Training Visual Control

 

Visual Control 

 

การควบคุมด้วยสายตา ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญมากในการช่วยเฝ้าติดตามกระบวนการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานช ่วยให้ทราบสถานะของกระบวนการอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที จึงถือเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากถ้าสามารถทราบหลักการและวิธีการประยุกต์ใช้

 


Quality Awareness
In-house Training Quality Awareness 2 Level

 

Quality Awareness of Executive : Quality Awareness of Operator


การปลูกจิตสำนึกระดับผู้บริหารและระดับหัวหน้างาน


           ผลิตภัณฑ์ที่เกิดความบกพร่อง อาจเกิดได้จากสาเหตุที่หลากหลาย แต่สาเหตุหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อการเกิดความบกพร่องเหล่านี้คือ การขาดความเข้าใจในเรื่องของคุณภาพของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเข้าใจว่า คุณภาพเป็นเรื่องของฝ่ายคุณภาพ (ซึ่งอาจถูกเรียกว่า QC หรือ QA) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ในความเป็นจริงแล้วคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นในขณะทำการผลิต ดังนั้นจึงหมายความได้ว่าคุณภาพเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการผลิตทั้งหมด (ทั้งบริษัทฯ) ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้อย่างไร จะสามารถลดงานเคลม ลดของเสีย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไร หลักสูตรนี้ตอบคำถามได้และดำเนินการได้จริง

 


QC Circle & QC Story
In-house Training QCC

 

QC Circle & QC Story

 

QC Story เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDAC Plan Do Check และ Action หน่วยงานใดสามารถนำระบบ QC Story ไปใช้ได้อย่างจริงจัง จะพบการเปลี่ยนแปลงขในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

 


QC 7 Tools
In-house Training QC 7 Tools

 

QC 7 Tools

 

เครื่องมือ 7 อย่างเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการพัฒนา QC Circle ให้ประสบผลสำเร็จหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจกรรมด้านกลุ่มคุณภาพ ต้องอาศัยเครื่องมือ 7 อย่างได้แก่  Check Sheet, Pareto Diagram, Cause and Effect Diagram, Histogram, Scatter Diagram, Graph, Control  Chart, Stratification เครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญและการใช้งานที่ต่างกัน การเลือกใช้ควรพิจาณาว่าจะใช้ให้ถูกต้องและนำข้อมูลที่ได้มาแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นวัตถุประสงค์

 


Problem Solving
In-house Training Problem Solving

 

เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ          

 (Problem Solving and Decision Making)

 

 

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวะการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหาการแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ แก้ปัญหารูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีการวัดผลหลังการแก้ไข และการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก

 


1
2
>