Root Catalog / TM : In-House Training Other
1
KPI Setting & Effect
In-house Training KPI Setting & Effectiveness

 

KPI Setting & Effectiveness

 

KPI (Key Performance Indicators) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้ปฏิบัติไป   ดังนั้นหลักในการตั้ง KPI จึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็น ตั้งอย่างไรจึงจะเป็นการ Deploy นโยบายออกมาเป็น KPI แต่ละระดับ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมาย ถ้าตั้งไม่ดี ตั้งไม่ถูกต้อง จึงมีผลต่อองค์กรอย่างมาก และเมื่อจัดตั้ง KPI แล้วเสร็จก็ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์การจะต้องมีความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ KPI เพราะถ้าหากเรามีความเข้าใจ และได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 


Professional Present
In-house Training Professional Presentation

 

 

Professional Presentation

 

 ในปัจจุบันท่านผู้บริหารยุคใหม่ทุกระดับจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน หนึ่งในความรู้ที่สำคัญจำเป็นอย่างยิ่งคือ ทักษะทางด้านการนำเสนออย่างมืออาชีพ หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ การบริหารและการจัดการงานย่อมจะสำเร็จไม่ได้หากปราศจากทักษะทางด้านการนำเสนอ หลักสูตรดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งสำคัญและหัวใจของผู้บริหารยุคใหม่ แม้จะทำงานเก่งสักปานใด แต่ถ้าไม่สามารถนำเสนอให้เกิดความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นแล้วทุกสิ่งที่ทำไปย่อมสูญเปล่า เรียนรู้หลักการนำเสนออย่างมืออาชีพกับเรา ท่านจะสามารถนำเสนอทุกสิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ ต่อเนื่อง สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างจุดเด่น และสร้างความเข้าใจจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ


1