Root Catalog / TM : In-House Training IATF16949 & Core Tools
1
FMEA
In-house Training FMEA

 

 

Failure Mode and Effects Analysis : FMEA  

 

การจะป้องกันปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาทั้งในแง่ของโอกาสและชนิดของปัญหาที่เกิด เราควรจะมีระบบที่จะช่วยคัดเลือกปัญหามาแก้และป้องกันตามลำดับความสำคัญการวิเคราะห์การขัดข้องและผลกระทบจากกระบวนการ (Process Failure Mode and Effect Analysis) เป็นเทคนิคที่สำคัญในการช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมข้อบกพร่องจากกระบวนการสามารถแยกแยะแนวโน้มสาเหตุได้อย่างเป็นระบบ เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการที่สมบูรณ์แบบจนถึงมือลูกค้า

 


MSA
การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA

การวิเคราะห์ระบบการวัด MSA

 

ะบบการวัดปัจจุบันมีความสำคัญต่อการ ยืนยันผลการตรวจสอบคุณภาพ ถึงแม้ว่าระบบการผลิตจะมีความถูกต้องแต่ถ้าระบบการวัดมีความผิดพลาดก็อาจส่ง ผลต่อการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อนได้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการวัดขาดความเที่ยงตรง (Accuracy) และความแม่นยำ (Precision) ซึ่งจะส่งผลทันทีต่อการตัดสินใจด้านการวัดและวิเคราะห์ค่าของการตรวจสอบชิ้น งานที่มีความผิดพลาด ทำให้ขาดความเชื่อมั่นจากทางลูกค้าในระยะยาวได้ ดังนั้นระบบการวัดจึงถือเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีการควบ คุม และต้องลดความผันแปรในระบบการวัด

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA ; Measurement System Analysis) ถือได้ว่าเป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีการนำมาใช้เพื่อการจัดทำระบบคุณภาพอย่างแพร่หลาย และซึ่งในช่วงที่ผ่านมาคู่มือ MSA ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเหมาะสมตามยุคสมัย และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในยุคปัจจุบัน 


ติดต่อสอบถาม
SPC
Statistical Process Control (SPC)

Statistical Process Control : SPC

 

เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดที่ 8.1 ของ ISO 9001:2008 และเป็นข้อบังคับของ TS 16949 ซึ่งการควบคุมกระบวนการเป็นการควบคุมและลดความผันแปร (variation) ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัตถุดิบ และวิธีการ ความผันแปรเป็นอุปสรรคของการทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ได้ตั้งใจไว้หรือทำให้ได้คุณภาพที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความประสงค์ของเจ้าของกระบวนการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หลักการของ SPC ก็คือ คุณภาพของผลลัพธ์ได้มาจากการสร้างคุณภาพที่กระบวนการมากกว่าการมุ่งเน้นการตรวจสอบผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว โดยการใช้กลวิธีทางสถิติที่เหมาะสมกับปัจจัย ระดับคุณภาพที่เป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน


แนวทางการฝึกอบรมจะเน้นการอธิบายกลวิธีทางสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจง่าย นำกรณีหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริงเป็นกรณีศึกษา และมั่นใจว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมกระบวนการได้ ซึ่งเทคนิคของ SPC นี้ ไม่เพียงนำไปใช้ได้กับกระบวนการผลิตเท่านั้น หากแต่ยังสามารถนำไปใช้ได้กับงานบริการต่างๆได้อีกด้วย
วิธีการฝึกอบรมและระยะเวลาฝึกอบรมจะมีการปรับให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันขององค์กร เช่น เน้นการจัดวางระบบและการนำไปใช้สำหรับองค์กรที่ยังไม่เคยใช้หรือยังไม่คุ้นกับ SPC ส่วนองค์กรที่มีการใช้ SPC อยู่แล้วจะเน้นเป็นเรื่องๆที่องค์กรต้องการเสริมความแข็งแกร่ง


PPAP
Production part Approval Process: PPAP

การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production part Approval Process: PPAP)

 

การเตรียมการเพื่อส่งอนุมัติชิ้นส่วนยานยนต์ ก่อนที่จะผลิตจริง ภายใต้กรอบ PPAP-AIAG Manual โดยเนื้อหายังครอบคลุมถึงการแนะนำขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร และ/หรือ รายการตามที่ ลูกค้าของท่านต้องการ เพื่อ Submission, ระดับของการ Submission รูปแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องหลังจากจบในแต่ละขั้นตอนของ PPAP

 

คลิกที่รูปเพื่อดู Course outline

 

 


ติดต่อสอบถาม
APQP
APQP & Control Plan

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า 

(Advance Product Quality Planning : APQP)

 

เพื่อลดการตีความที่สับสนและการตีความที่ผิดพลาดสำหรับข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planing : APQP และการเชื่อมโยงกับข้อกำหนดของ ISO/TS 16949:2002 oั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
หลักสูตรอบรมนี้ได้จัดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่าน กระบวนการ APQP และท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของลูกค้าจาก DaimlerChrysler Corp., Ford Motor Co., and General Motors Corp ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการบรรลุข้อกำหนดของลูกค้า และในการเตรียมการเพื่อส่งอนุมัติชิ้นส่วนยานยนต์

 

คลิกรูปภาพเพื่อดู Course Outline


ติดต่อสอบถาม
IATF16949
IATF16949 Requirement

IATF16949 Requirement

การตีความข้อกำหนด ระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย หลายองค๋กรมีการติดต่อซื้อ-ขายสินค้า ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนหลายราย โอกาสในธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือการได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ IATF16949 ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ หากองค์กรได้รับการรับรอง โอกาสในการซื้อ-ขายย่อมมีมากยิ่งขึ้น และนอกจากนั้นยังสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และการบริหารจัดการด้านคุณภาพที่ดีภายในองค์กร

 


ติดต่อสอบถามราคาค่ะ
1