กลยุทธ์การติดต่อสื่อสาร

Posted by on Apr. 15, 2014
(Root) 201375_54528.jpg(Root) 201375_52246.jpg

1. วัตถุประสงค์การติดต่อสื่อสาร
  
- เผยแพร่ชี้แจงให้ทราบ ข้อเท็จจริง
   -
ชักชวนให้มีส่วนร่วม และเห็นด้วย ยอมรับกับวัตถุประสงค์
   -
ประสานแนวคิดจากคนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดหมายขององค์กร
   -
ปกป้องและรักษาชื่อเสียง
   -
สำรวจและประเมินถึงทัศนคติหรือสำรวจประชามติของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
   -
ช่วยให้ฝ่ายบริหารกำหนดกลยุทธให้เป็นที่ยอมรับในแง่นโยบาย/แผนงาน
   -
สร้างและดำรงความสัมพันธ์อันดี
   -
ลดความขัดแย้ง ป้องกันการเข้าใจผิด สร้างความเข้าใจอันดี

2.
เข้าใจการติดต่อสื่อสาร

   
การติดต่อสื่อสารเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ

   
ศาสตร์ คือ รู้จักตัวเองและผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเรา และต้องมีแบบแผน เหตุผล และวิทยาการ

 
   
ศิลปะ คือ ต้องใช้ประสบการณ์และทักษะ มีเทคนิคกลยุทธความสามารถเฉพาะตัว Copy ไปแล้ว โดยขาดการประยุกต์อาจล้มเหลวได้

3.
ทัศนคติของคนในองค์กร   ทัศนคติของคนในองค์กรดีไม่ดี ขึ้นอยู่กับ
   -
ความประพฤติขององค์กรนั้น
   -
การติดต่อสื่อสารขององค์กรนั้น
   -
การตีความหมายการกระทำขององค์กรของคนในองค์กรนั้น

4.
ลักษณะต่าง ๆ ของการสื่อสาร
  
- โฆษณาจูงใจ โน้มน้าวใจ ให้เชื่อและอยากทำตาม
   -
ชวนเชื่อให้เลื่อมใส ทั้งอารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรม ทำตามและสนับสนุน หรือทำให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งที่ต้องการ

5.
เทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อ
  
- จูงใจด้วยบันเทิง ละคร ดนตรี ภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา พาดหัวข่าว
   -
ง่ายต่อความเข้าใจ คำกะทัดรัด ใช้สัญลักษณ์ช่วย
   -
เปรียบเปรย กล่าวเป็นนัย

6.
หลักการสื่อสาร
  
- ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
   -
เข้าใจจิตใจคนกลุ่มต่าง ๆ และนิสัย
   -
รู้นโยบายองค์กรดี
   -
รู้เทคนิคการใช้เครื่องมือสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เอกสาร หนังสือ
   -
ยึดหลักความจริง และสุจริตใจ
   -
ติดต่อสื่อสารสม่ำเสมอ ติดต่อกันเป็นเวลานาน
   -
เปิดเผยความรู้ ความจริง ตรงไปตรงมา
   -
รู้จักใช้คนเก่ง และอุปกรณ์สื่อสารดี ๆ คุณภาพสูง
   -
มุ่งเข้าถึงผู้มีอิทธิพลในสังคมในกลุ่มเป็นอันดับแรก
   -
สื่อสารไปก็สร้างความสัมพันธ์ไปด้วย
   -
ทำให้เกิดระบบติดต่อสื่อสารสองทาง (มี Feedback ด้วย)
   -
อย่าคิดว่าการสื่อสารเป็นยาวิเศษที่แก้ได้ทุกโรค
   -
อย่าคิดว่าการสื่อสารที่ใช้เงินมาก ๆ จะดีกว่าเสมอ
   -
ต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบด้วย (PDCA)

7.
ขั้นตอนการสื่อสาร
   
7.1 ศึกษาหาข้อเท็จจริงและรับฟัง สำรวจปัญหาทัศนคติที่มีต่อนโยบายและแผนงาน โดยการสนทนาออกแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์
    7.2
วางแผนและตัดสินใจ เอาข้อมูลของข้อที่ 1 มาวางแผนโดยระบุเป้าหมายและกลุ่มชน (Target Group) กำหนดยุทธศาสตร์ จัดคน จัดเวลา และค่าใช้จ่าย
    7.3
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่ม ตามแผนโดยออกไปเยี่ยม ให้สัมภาษณ์ กล่าวปราศรัย
    7.4
ประเมินผล

8.
การวิจัยการติดต่อสื่อสาร
  
- ภาพพจน์
   -
แรงจูงใจ
   -
ความคิดเห็นต่อนโยบายองค์กร
   -
หาเนื้อหาที่เหมาะสมในการสื่อที่ดี

9.
เทคนิคการติดต่อสื่อสาร
The 7 C's of Communication โดย รศ.ชม ภูมิภาค มีดังนี้
    1)
น่าเชื่อถือ (Credibility)
    2)
ถ้อยคำและท่าทาง (Context) 
    3)
เนื้อหา (Content)
    4)
ชัดเจน (Clearity) เข้าใจง่าย
    5)
สืบเนื่องและแน่นอน (Continuity and Consistency)
    6)
ช่องทางสื่อสาร (Channels)
    7)
ความสามารถของผู้รับ (Capability of Audience)

10.
เครื่องมือสื่อสาร
  
- พูด - จดหมายข่าว
   -
วิทยุกระจายเสียง - แผ่นปลิว และใบแทรก
   -
โทรทัศน์ - โปสเตอร์ และแผ่นประกาศ
   -
หนังสือพิมพ์ - จุลสาร
   -
วารสาร - แผ่นพับ
   -
นิตยสาร - อนุสาร
   -
จดหมาย - ถ้อยแถลง

11.
กระบวนการสื่อสาร
  
- ผู้ส่งสาร (เข้าใจ รู้นโยบาย รู้บทบาท)
   -
ข่าวสาร (ชัดเจน เท็จจริง น่าเชื่อถือ)
   -
ช่องทาง (บุคคล วิทยุสื่อสาร หนังสือ ฯลฯ )
   -
ผู้รับสาร (ภาษา เวลา ระยะทาง ธรรมเนียม วัฒนธรรม)
   -
ข้อมูลป้อนกลับ (บรรลุเป้า ประเมินผล ยืดหยุ่น)


12.
นโยบายสื่อสารของบริษัท
  
- ปัญหาองค์กร คนทั่วไปเข้าใจอย่างไร แก้ไขอย่างไร
   -
เป้าหมายการสื่อสารชัดเจน
   -
มีกิจกรรมสนับสนุน
   -
ระยะเวลาที่จะสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย

13.
คุณสมบัติที่ดีของนักสื่อสาร
  
- รู้ดี
   -
รับผิดชอบงาน
   -
ริเริ่มสร้างสรรค์
   -
เข้าใจสภาพแวดล้อมบุคคลในบริษัท
   -
มนุษย์สัมพันธ์ดี
   -
พูดจาติดต่อดี ใช้ภาษาเก่ง
   -
มีพวกพ้องมาก
   -
กล้าตัดสินใจ

14.
บทส่งท้าย
   
การติดต่อสื่อสาร เป็นวิธีการหนึ่งในการทำให้องค์กรบรรลุความสำเร็จ เพื่อสร้างความนิยม เผยแพร่ ชักชวน ประสานแนวคิด ปกป้องชื่อเสียง ช่วยงานบริหาร สร้างความสัมพันธ์ และลดความขัดแย้ง