กำหนดการฝึกอบรมประจำปี
No Detail 2020 สถานที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ISO9001 Quality Awareness จิตสำนึกด้านคุณภาพ      1     1     3     3 โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
2 ISO9001 Basic พื้นฐานระบบบริหารคุณภาพ      2     2     4     4 โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
3 ISO9001 Requirements ข้อกำหนด ISO9001      5     3     5     6 โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
4 ISO9001 Doc. Control & Doc. Prep. การควบคุมและเตรียมการด้านเอกสาร      6     4     6     7 โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
5 ISO9001 Internal Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน      7     5     7     11 โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
6 ISO9001 QMR Training Course หลักสูตรสำหรับตัวแทนฝ่ายบริหาร     8     6     8     12 โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
7 ISO45001 Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง           7       1     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
8 ISO45001 Requirements ข้อกำหนด (*New)           8       2     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
9 ISO45001 Internal Audit การตรวจติดตามภายใน           9       3     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
10 ISO45001 Doc. Control & Doc. Prep. การควบคุมและเตรียมการด้านเอกสาร  4         10       4     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
11 ISO45001 OHMR Course หลักสูตรตัวแทนฝ่ายบริหาร  5         11       5     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
12 ISO/IEC17025 Requirements ข้อกำหนด    22         2       1   โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
13 ISO/IEC17025 Internal Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน   22         3       2   โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
14 TLS 8001 Basic & Requirement พื้นฐานและข้อกำหนด 8         12         5   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
15 TLS 8001 Internal Audit  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 9         13         6   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
16 ISO50001 Requirements ข้อกำหนด     9         1     7   โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
17 ISO50001 Internal Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน     12         2     8   โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
18 ISO14001 Aspect & Impact  การประเมินประเด็นปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม     13     14     10     13 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
19 ISO14001 Basic & Requirements พื้นฐานและข้อกำหนด     14     15     11     14 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
20 ISO14001 Internal Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน     15     16     12     15 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
21 ISO14001 Document Control & Document Preparation     16     17     13     16 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
22 ISO14001 EMR Training Course หลักสูตรตัวแทนฝ่ายบริหาร     19     18     14     17 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
23 GMP Basic & Requirements พื้นฐานและข้อกำหนด 10           4       9   โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
24 GMP Internal Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 11           5       12   โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
25 HACCP Basic & Requirements พื้นฐานและข้อกำหนด 12           6       13   โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
26 HACCP Internal Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 15           9       14   โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
27 GMP/HACCP/BRC Document Control  16           10       15   โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
28 IATF16949 Basic & Requirements พื้นฐานและข้อกำหนด         19       17     18 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
29 IATF16949 Internal Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน         20       18     19 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
30 APQP- Advance Product Quality Planning การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า         21       19     20 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
31 PPAP & Control Plan กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์         22       20     21 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
32 FMEA- Failure Mode and Effects Analysis การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (*New)        

23

24

       

6

7

    คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
33 MSA- Measurement  System Analysis การวิเคราะห์ระบบการวัด         25       21       คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
34 SPC- Statistical Process Control การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ         26       24       คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
35 Total Core Tools Summary (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) (*New)        

27

28

     

25

26

      คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
36 FMEA for Improvement  การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบเพื่อการปรับปรุง               3         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
37 Why Why Analysis การวิเคราะห์ปัญหาตามหลักการ     21         6         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
38 8D Report   การวิเคราะห์ปัญหาตามหลักการ     22         7         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
39 8D Report & Why Why Analysis การวิเคราะห์ปัญหาตามหลักการ     23         8         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
40 Pokayoke System ระบบการป้องกันความผิดพลาด     24         9         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
41 Problem Solving     27         10         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
42 Problem Solving & Corrective Action (*New)    

28

29

       

13

14

        คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
43 Visual Management System     30         15         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
44 P-D-C-A ; Plan-Do-Check-Action     31         16         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
45 S-D-C-A ; Standard-Do-Check-Action 8             167         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
46 C-A-P-D-O Quality Basic System 9             18         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
47 Corrective & Preventive Action 10             20         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
48 OJT Training 11             21         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
49 Q-C-D-S-M-E-E 13             22         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
50 Customer Satisfaction 14             23         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
51 Sipoc, DOE 15             24         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
52 Statistical For Improvement 16             27         คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
53 5 S for Productivity       18       28         โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
54 KPI Setting & Effectiveness       19       29         โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
55 QC 7 Tools       20     11     8     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
56 New QC 7 Tools       23     12     9     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
57 QCC – QC Story       24     13     10     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
58 Quality Awareness for Executive(*New)   12       27     26 11     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
59 Quality Awareness for operator   13       28     27 12     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
60 Asakai System         2         15     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
61 Ho-Ren-So  System (*New)         3         16     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
62 Baratsuki System(*New)         4         17     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
63 Ka-Ko-To-Ra & Sui – Hei – Ten – Kai System         7         18     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
64 Hen-Ka-Ten & 4M Change System (*New)         8         19     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
65 Suggestion System         9         22     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
66 Kaizen System         10         24     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
67 Lean, TPS System         11         25     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
68 5 Gen System         14         26     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
69 5 S System         15         27     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
70 7 Waste System         16         28     โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
71 Professional Presentation การนำเสนออย่างมืออาชีพ         17         29     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
72 Happy Work Place การทำงานอย่างมีความสุข         18         30     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
73 Efficiency Communication การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ       25         28       คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
74 Team Work  การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน         21         31     คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
75 TPS ข้อกำหนดเฉพาะของ Toyota   7                   2 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
76 VDA 2 ข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรป Quality Assurance of Supplies, Production Process and Product Approval -PPA (*New)   14                   3 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
77 VDA6.3 Process Audit พื้นฐานและการปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพ(Fundamental & Quality Awareness of VDA)   21                   4 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
78 VDA 6.5 ข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรป Product Audit – Quality Assurance Process (*New)  

27

                 

8

คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
79 Fundamental & Awareness of VDA Series (*New)   28                   10 คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
80 G-MSA - Quality System Basic ข้อกำหนดเฉพาะของ Ford Q1 (*New)     6
7
               

11

12

คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
81  VDA 6.3 Process Audit การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA 6.3 Process Audit (VDA 6.3 Interpretation and application of requirements ) (*New)     13 14                

16

17

คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
82 Q1 ข้อกำหนดเฉพาะของ AAT (*New)     20
21
               

18

19

คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
83 MMOG ข้อกำหนดเฉพาะของ AAT (*New)       3
4
             

21

22

คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
84

BIQS-Quality System Basic ข้อกำหนดเฉพาะของ GM

(*New)

      10
11
             

23

24

คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
85

VDA 6.3 Process Audit ข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรป Process Audit – Quality Assurance Process - Product engineering process / Serial production / Service engineering process / Service / Provision

(*New)

     

21

22

             

25

26

คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
86 Competency Road map ต้นแบบสมรรถนะที่จำเป็นในงาน       25    
  14    
โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
87 SWOT Analysis & Business Plan       26         15    
โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
88 Strategy & Context of the Organization       27         16    
โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
89 BCM for Organization (*New)       28         17    
โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
90 Key Performance Indicator (KPI) for Organization       29         18    
โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
91 KPI Setting & Effectiveness การจัดตั้งและวัดผลการปฏิบัติงาน       30         19    
โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
92 Smart Executive ผู้บริหารยุคใหม่         22       20    
โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
93 Cross Functional Team การบริหารความขัดแย้งในองค์กร         23       21    
โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
94 Smart Leader หัวหน้างานยุคใหม่ (*New)         24       22    
โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
95 Leadership Boot Camp ภาวะผู้นำ         25       23    
โรงแรมเมเปิ้ล บางนา
96 CCCF-Completely Check Completely Find out กิจกรรมความปลอดภัยของ Toyota   14         7       8   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
97 KYT-Kiken Yoshi Training  กิจกรรมด้านความปลอดภัยมือชี้ปากย้ำ   15         8       9   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
98 Risk Assessment การประเมินความเสี่ยงในองค์กร   16         14       10   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
99 BBS-Behavior Base Safety กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน   19         15       11   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
100 Accident Prevention กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ   20         21       12   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
101 Safety Sustainable  ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน   21         22       13   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
102 Safety Skill Improvement การพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน   22         26
    14   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
103 Safety Control การควบคุมความปลอดภัยในงาน   23         27       15   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
104 Occupational Disease โรคจากการทำงาน    26         30       16   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
105 Safety Machine กิจกรรมความปลอดภัยของโตโยต้า   27         31       19   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
106 SOC System         12           20   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
107 Rohs System         19           21   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
108 Wheel System         20           22   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
109 Green Procurement System           26           23   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
110 Green Industry Level 4 (*New)         27           26   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
111 Green Industry Level 5  (*New)         28           27   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
112 Carbon Foot Print System (*New)         29           28   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
113 Eco Factory System  (*New)         30           29   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
114 CO2 Reduction System (*New)         31           30   คิงปาร์คอเวนิว ศรีนครินทร์
หมายเหตุ : 1) หลักสูตรและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนและความสะดวกของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สนใจติดต่อหลักสูตร Public / In-house ติดต่อได้ทันทีที่คุณปรารถนา/คุณฐิรยา 06-3105-5264, 08-1899-4597