Root Catalog / TM : In-House Training Other / KPI Setting & Effect In-house Training KPI Setting & Effectiveness


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
KPI Setting & Effect
In-house Training KPI Setting & Effectiveness

 

KPI Setting & Effectiveness

 

KPI (Key Performance Indicators) หรือดัชนีชี้วัดผลงาน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อทำให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้ปฏิบัติไป   ดังนั้นหลักในการตั้ง KPI จึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็น ตั้งอย่างไรจึงจะเป็นการ Deploy นโยบายออกมาเป็น KPI แต่ละระดับ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมาย ถ้าตั้งไม่ดี ตั้งไม่ถูกต้อง จึงมีผลต่อองค์กรอย่างมาก และเมื่อจัดตั้ง KPI แล้วเสร็จก็ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนในองค์การจะต้องมีความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับ KPI เพราะถ้าหากเรามีความเข้าใจ และได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : 

 

Contact : Khun Prathana, Khun Thiraya

Tel. 063-1055264, 081-8994597

E-mail : glorious.e@hotmail.com, glorious.secompany@gmail.com,

http:// www.gsecompany.com ; www.facebook.com/gsecompany

ย้อนกลับ